سكوت

از امروز تمرین سکوت کنیم
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺼﻒ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺼﻒ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺼﻒ ﺍﺩﺏ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﮐﻤﺘﺮ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ،
ﺑﻘﯿﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺖ…
بیایید خودمان را دوست بداریم…

عصبانیت و کینه

این دو تعریف را به خاطر بسپارید

- ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

- ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

حالا با درک این دو تعریف
از امروز به بعد رو زیباتر زندگی کنید

دره رنگین کمان

دره رنگین کمان در جزیره هرمز

مصرف دارو

4کارخطرناکی که پس و پيش ازصرف دارو نباید انجام داد آشنا شويد :

• دوش گرفتن با آب گرم
• باز کردن پوشش کپسول
• مصرف دارو همراه با آب میوه
• مصرف هم زمان داروها

باور های سمی

بیایید با باورهاى سمى خداحافظى كنيم:

1- باور اينكه قربانى هستيم.

2- باور به اينكه ميتوانيم ديگران را تغيير دهيم.

3- باور به اينكه اگر جاى فلانى بودم زندگى بهترى داشتم.

4- انتظار داشتن از ديگران و باور به اينكه ديگران بايد مطابق انتظار ما رفتار كنند.

5- باور به اينكه براى رسيدن به كمال و احساس شادى حتما به حضور فرد خاصى نياز داريم.

6- اينكه هميشه لازم است ثابت كنيم كه ما درست می گوييم و حق با ماست.

7- نگران بودن درباره اينكه ديگران در مورد ما چه فكرى می كنند.

8- باور اينكه گذشته ما، آينده ما را رقم می زند.

 
اربعین